PRODUKTOVÉ PODMÍNKY NABORARKA.CZ PRO UŽIVATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost FAIR JOB PORTAL s.r.o., se sídlem Smilova 335, Pardubice, 530 02, IČO 048 35 085 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 45570, Krajský soud v Hradci Králové, vydává tyto Produktové podmínky Naborarka.cz pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů Naborarka.cz a souvisejících Služeb Uživateli.

1.2 Práva a povinnosti FAIR JOB PORTAL s.r.o. a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů FAIR JOB PORTAL s.r.o. dostupnými na https://naborarka.cz/info/podminky-pouzivani („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://naborarka.cz.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený na https://naborarka.cz/info/podminky-pouzivani.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností FAIR JOB PORTAL s.r.o. prostřednictvím příslušného Elektronického systému FAIR JOB PORTAL s.r.o., pomocí kterého mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, vytvořit si Účet, případně si též vytvořit vlastní Profil.

3.2 Služba je poskytována ze strany společnosti FAIR JOB PORTAL s.r.o. zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé, kteří mají zájem o registraci, mohou registraci provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného v rámci Elektronického systému FAIR JOB PORTAL s.r.o., a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů FAIR JOB PORTAL s.r.o.. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele.

4.3 Uživatel může svůj Účet v Elektronických systémech FAIR JOB PORTAL s.r.o. kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Elektronických systémů FAIR JOB PORTAL s.r.o., dostupného na https://naborarka.cz/info/kontakty. Zrušením Účtu dojde také k vymazání Profilu z Elektronických systémů FAIR JOB PORTAL s.r.o. (včetně veškerých vložených informací či dokumentů).

4.4 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

5. PRŮBĚH POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU FAIR JOB PORTAL s.r.o.

5.1 Používání některých Služeb je Uživatelům umožněno pouze na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému FAIR JOB PORTAL s.r.o. po celou dobu existence Účtu, nejdéle však po dobu provozování příslušného Elektronického systému FAIR JOB PORTAL s.r.o. ze strany FAIR JOB PORTAL s.r.o..

5.2 Po provedení registrace bude Uživatel požádán o vytvoření vlastního Profilu, například za účelem jeho prezentace potenciálním Zaměstnavatelům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení. Profil má potenciálním Zaměstnavatelům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli.

5.3 V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit potenciálním Zaměstnavatelům oprávněným následně Uživatele kontaktovat s případnou nabídkou zaměstnání, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů FAIR JOB PORTAL s.r.o. nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů.

5.4 Na základě Uživatelem vyplněných údajů nebo jeho aktivity v rámci příslušného Elektronického systému FAIR JOB PORTAL s.r.o. je FAIR JOB PORTAL s.r.o. oprávněna Uživateli zasílat oznámení a doporučení týkající se Uživatelem preferovaných pracovních pozic.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2020. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

FAIR JOB PORTAL s.r.o.